Campanya Canvi Legislació Prevenció Incendis ForestalsPROCLAMA CONTRA LA LLEI DE PREVENCIÓ D’INCENDIS

En nom de:

L’associació Biotopnatura i la seva campanya “Els drets dels arbres”, i de la comissió en defensa dels arbres, formada per un grup de persones de Can Carbonell especialment sensibilitzades amb la defensa de la natura.
I assessorats per l’enginyer forestal Marc Garfella,
Per mitjà del present escrit volem deixar constància del nostre desacord amb alguns aspectes de la llei 5/2003,de 22 d’abril, i el Decret 123/2005, de 14 de juny, que la desenvolupa, sobre la prevenció d’incendis forestals. Aquesta legislació incorpora les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, i en l’article 7, del Decret 123/2005, s’incorpora les parcel·les interiors.
El nostre principal desacord , i a reserva que la Llei de 2003, modificada només de manera puntual l’any 2014, sigui objecte de reforma (pensem que aviat tindrà 20 anys d’antiguitat), es centra en el seu desenvolupament reglamentari i, especialment, en l’aplicació que se’n fa per part d’algunes autoritats comarcals i municipals.
Creiem molt necessari fer treballs forestals per la prevenció d’incendis, com han demostrat els devastadors focs que han afectat el territori i amenacen fer-ho de nou cada any, però entenem que això no està renyit amb una gestió forestal respectuosa amb el medi ambient i la diversitat d’ecosistemes. La prevenció d’incendis no ha de ser sinònim de deixar les urbanitzacions sense verd.
El criteri a tenir en compte, segons aquesta llei, per fer aquesta feina de prevenció d’incendis, no el creiem oportú, ni professional, ni respectuós amb el medi ambient.

• Aspectes del marc legislatiu a revisar i modificar:

-Garantir la protecció de certes especies i espais: Tot i que la Llei i el Decret sí contemplen respectar un tant per cent arbustiu, a tractar diferents els espais en pendent i tenir en compte, a l’hora de triar els arbres i els arbusts a tallar, la seva espècie i el seu origen , tenint preferència les espècies autòctones i les menys perilloses en cas d’incendi, en canvi:
- no assegura una mínima protecció,
- no té en compte l’edat de l’arbre.
- no té en compte la situació especifica dels diferents ecosistemes de cada lloc
-Canviar el criteri seguit per aclarir la massa forestal: El criteri d’aclarida de la massa arbòria horitzontal, s’hauria de revisar per tal de substituir-lo per podes d’aclarida en vertical. Es a dir, creiem que és important allunyar la distància entre estrat herbaci o arbori i les copes, per minvar la possibilitat que el foc pugi cap a la copa, però no en separar les copes, ja que aquestes son molt necessàries per minvar l’entrada de la llum al estrat herbaci, i evitar així que els arbusts creixin de forma desmesurada. Quan entra llum, el sotabosc creix, augmenta la massa forestal, i el perill d’incendi creix.
-Garantir illes arbustives: Allunyar la part arbustiva de les copes, però no eliminar completament el sotabosc. El desenvolupament reglamentari diu que es pot deixar fins a un tant per cent màxim, però no marca cap percentatge mínim a deixar, de manera que queda en mans del criteri de l’ajuntament i del professional qui ho faci, la responsabilitat de triar. Creiem que la legislació hauria d’assegurar un mínim de percentatge d’estrat arbustiu. La supervivència de moltes espècies vegetals i animals depenen d’aquest ecosistema.
-El Decret 123/2005 aplica el mateix criteri per la franja perimetral que per les parcel·les interiors de les urbanitzacions, sense prendre en consideració que hi ha factors rellevants que aconsellen un tractament diferenciat.
-Canviar la interpretació actual que s’està fent sobre la legislació de prevenció d’incendis, la qual comença a incloure dins el concepte de parcel·les interiors, als jardins privats. Les parcel·les edificades no s’han d’incloure en aquesta llei.
-Tampoc s’ha d’incloure dins d’aquesta Llei als nuclis urbans, ja que això comportaria la desaparició del verd de les ciutats i pobles, al aplicar la llei als parcs i jardins públics.
-Demanem que la legislació sobre prevenció d’incendis forestals exigeixi que aquesta sigui executada per personal qualificat per poder fer aquest tipus de feina forestal, amb coneixement de les espècies i del seu funcionament, i no nomes del funcionament de les màquines.
-Demanem que es comuniqui la execució de les feines forestals per aplicar la llei de prevenció d’incendis amb un cartell públic que estigui penjat a les zones dedicades als pobles i urbanitzacions per a la comunicació de les seves feines i activitats, especificant el dia i acabament de les feines, i la empresa que ho farà.
-Demanem que es senyalitzi tota feina que s’estigui realitzant.
-Demanem que hi hagi un Enginyer forestal de l’ajuntament o contractat externament perquè controli la correcte execució de la llei.
-Demanem canviar el protocol seguit en la actualitat pel Consell comarcal quan detecten alguna anomalia en alguna parcel·la que inclogui un enginyer forestal que controli la bona aplicació de la llei:
Enviar una carta on et demanen d’aplicar la llei de prevenció d’incendis a la teva parcel·la amb la única informació d’un dibuix on de forma esquemàtica i molt senzilla t’especifica quin es el criteri a seguir. Cada parcel·la es diferent i no pot recaure tota la responsabilitat que comporta la gestió i la prevenció dels incendis, en un simple dibuix, ni en el criteri de qualsevol persona que s’ofereixi a fer aquesta feina encara que no tingui els coneixements necessaris. No creiem això responsable ni efectiu a l’hora de gestionar la prevenció d’incendis forestals.
Demanem que sigui un enginyer forestal qui especifiqui quins arbres s’han de tallar, si es que és necessari i com s’ha de fer.
En aquesta carta et diu que en 30 dies et vindran a inspeccionar la feina feta i que si no s’ha executat es sancionarà. I si s’ha tallat massa també es sanciona o nomes quan no has tallat suficient?
Amb aquesta primera carta, també inclouen un document per donar permís si vols que ho faci una brigada subcontractada per l’ajuntament a un preu molt reduït i fet per personal no qualificat i que no es controlat per cap tècnic de l’ajuntament per comprovar que la feina estigui seguint els criteris de la llei, i que no estigui seguint un criteri d’aprofitament forestal.
Es imprescindible, que faci qui faci les feines d’aplicació de la llei de prevenció d’incendis (brigades contractades per l’ajuntament o jardiners particulars), i tan si son executades en espais públics, com es parcel·les privades, la feina realitzada sigui controlada per un enginyer forestal de l’ajuntament o subcontractat per aquest.

• Possibles riscos en el verd de Can Carbonell per l’aplicació de la llei de prevenció d’incendis forestals:

Com a conseqüència d’aquest criteri legislatiu i de les seves mancances, tenim una aplicació de la llei amb:
-Una eliminació de peus excessiva
-Una prioritat de peus amb diàmetres de tronc més gran.
-Un personal no qualificat que no distingeix les diferents especies, ni el seu valor ecològic, ni la tècnica necessària per fer els talls correctes perquè els arbres cicatritzin correctament.
Una aplicació de la llei que sembla seguir, per tant, més un criteri d’aprofitament (extracció de fusta), que no pas de prevenció d’incendis.
La legislació, a més, tot i que sí que especifica un criteri especial en zones amb pendent superior al 40 %, on es requereix d’un informe tècnic que estableixi el criteri que millor s’adeqüi a la situació i el lloc, no sembla que quan la legislació es porta a terme es tingui en compte. Aquí a Can Carbonell no creiem que s’hagi fet cap diferenciació en funció del pendent, quan és evident que això tindrà conseqüències quant a l’erosió del terreny i conseqüent empobriment del mateix, a la seguretat dels vials i de les construccions existents.
Tot i que la llei si que obliga a senyalitzar tota feina realitzada en un espai públic , com és el cas de les feines forestals de prevenció d’incendis, els treballs forestals portats a terme a Can Carbonell com a resultat de l’aplicació de la llei de prevenció d’incendis, no han sigut en cap cas degudament senyalitzats.
Un altre aspecte que hem observat, i que ja han començat a aplicar, i que ens preocupa molt, es que tot i que en cap legislació sobre prevenció d’incendis parla de les parcel·les construïdes, sinó només de parcel·les interiors, les fitxes interpretatives enviades de forma informativa als veïns de Can Carbonell, i que un mateix es pot descarregar des de la web del consell comarcal o de la generalitat, inclouen una fitxa amb una parcel·la construïda i tancada perimetralment a forma d’exemple perquè veiem com s’han de fer les feines de prevenció. Creiem que amb això hi ha una voluntat de fer creure que la llei es aplicable a totes les parcel·les de la urbanització i això no es justificable, ja que es aplicable a la franja perimetral i a les parcel·les no edificades. En cap cas a les parcel·les edificades.
Adjuntem amb aquesta carta un informe signat per un Enginyer forestal que avala que les feines realitzades a Can Carbonell tenen fortes mancances i que segueixen més un criteri d’aprofitament forestal, que no pas per la prevenció d’incendis forestals.

• Davant de la situació plantejada per aquesta legislació i la seva aplicació, especifiquem els punts més rellevants de la nostra demanda:

- Que l’ajuntament demani al departament de prevenció d’incendis del departament d’agricultura, fer una aplicació de la legislació de prevenció d’incendis més sostenible i ajustada a les necessitats del lloc, i que es basi més en els treballs de poda en vertical, que no en els horitzontals per separar els estrats herbaci i les copes dels arbres, en lloc de basar-se en la separació de copes.
- Demanen que el nostre ajuntament demani assessorament a un enginyer forestal ,proposant nosaltres a Marc Garfella, qui ja ha treballat conjuntament amb altres ajuntaments per aconseguir aquest objectiu.
Hi ha molts ajuntaments, com el de l’Escala, o Roses... , que han demanat fer una aplicació de la llei més adaptada a la situació, i ho han aconseguit perquè la llei del 2003 permet la interpretació d’un enginyer.
La associació de veïns de Santa Coloma de Farners, els càmpings de Torroella de Montgrí, entre altres, han aconseguit una aplicació de la llei més suau, i més adaptada a les necessitats del lloc.

Reclamem, per tant, que:

- El nostre ajuntament es sumi als ajuntaments que es preocupen pel seu verd, i que demanen una aplicació de la llei, DOGC 3879_8.5.2003, i del Decret 123/2005, diferent i basada en el criteri d’un enginyer forestal que estudia el cas específic de cada bosc, com ha fet l’enginyer Marc Garfella, sota demanda d’altres ajuntaments.

- Que s’apliqui una gestió diferent a la franja que a les parcel·les interiors, i que no s’apliqui a les parcel·les construïdes.
- Que es tingui en compte els diferents ecosistemes i necessitats de cada lloc.
- Que un enginyer forestal porti a terme un estudi per assegurar que totes les feines, de zones publiques i privades, tinguin una bona gestió , amb criteris de prevenció d’incendis que no obviïn les necessitats de conservació, i que sobre tot no siguin d’aprofitament silvícola.
- Que l’ajuntament comuniqui a la junta de l’associació de cada lloc i si existeix a la comissió encarregada de portar la salvaguarda del arbrat de la urbanització (en el cas de Can Carbonell si existeix), tota la informació sobre les feines de prevenció d’incendis ( dates, empresa que durà a terme les tasques de prevenció d’incendis i llocs on es faran aquestes feines).
També volem que es pengi en el taulell informatiu dels pobles i de les urbanitzacions. Volem saber que la feina que s’està fent es fa de forma legal i que no és qualsevol persona que ve a buscar llenya, suro, bruc, pinyes, o el que sigui.
- Que es senyalitzin degudament les feines forestals quan s’estiguin fent.
- Que sigui personal qualificat, el que realitza les feines forestals, i això no és nomes saber utilitzar una Motoserra i una desbrossadora. La persona que talla ha de conèixer les especies, el seu estat, la seva edat, la seva protecció, si és una espècie autòctona o invasora, els arbustos que ha de deixar, quines espècies potencien el perill d’incendi, quines especies suporten el pas del foc, com tallar correctament per minimitzar l’impacta sobre la salut de l’arbre o arbust...
- Que l’ajuntament porti un control de com s’està portant tot a terme, durant i després de les feines.
En definitiva volem que es facin bé les coses, i això requereix professionalitat, i una bona comunicació entre ajuntament i els seus veïns (del poble i urbanitzacions).
Facebook
Twitter
Instagram